Mamy na stronie: 30552 materiałów

Konsekwencje II wojny światowej.powstanie NATO

Wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarów, straty materialne w samej Europie szacowanona 260 mld dolarów. Śmierć poniosło 53 mln ludzi. Koniec II wojny światowej dał jednocześnie początek politycznego podziału Europy I świata na dwie strefy wpływów: amerykańska i radziecką. ZSRR dążył do oparcia
swojego bezpieczeństwa w systemie państw zaprzyjaźnionych, z nim sąsiadujących. Jednocześnie państwa anglosaskie nie zamierzały rezygnować ze swych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Osłabienie W.Brytanii i Francji doprowadziło do wzrostu znaczenie USA w świecie. Sprawę traktatów pokojowych z europejskimi sojusznikami III Rzeszy rozstrzygnęła paryska konferencja pokojowa 10.II.1947r . Podzielona Austriauzyskała pełną suwerenność dopiero w 1955 r.Na Konferencji w Dumbarton Oaks 1944 przyjęto projekt Statutu nowej organizacji, który przedłożony zostałKonferencji Założycielskiej ONZ w San Francisco. W czerwcu 1945 r. opracowano Kartę Narodów Zjednoczonych. Weszła ona w życie 24.X.1945 r. Głównymi organami ONZ ustanowiono :
- Zgromadzenie Ogólne
- Radę Bezpieczeństwa
- Radę Gospodarczo-Społeczną
- Radę Powierniczą
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
- Sekretariat
W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 członków (5 stałych: ZSRR, USA, Francja, W.Brytania i Chiny oraz 10 niestałych). Siedzibą...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT