Mamy na stronie: 30552 materiałów

odbudowapolskakoncepcjepaństwopremier

Polskie odzyskanie niepodległości

W różnych momentach epoki porozbiorowej łączono na-dzieje polskie na odzyskanie niepodległości z dwiema okolicz-nościami : z możliwością wojny światowej , do której zaborcy staną między sobą skłóceni , i z możliwością rewolucji po-wszechnej lub przynajmniej w państwach rozbiorowych . Obie koncepcje były trafne , choć żadna z nich sama nie zadecydo-wała o ostatecznym wyniku .
Gdy podbite państwa centralne zostały ogarnięte ogniem rewolucji istniały dwie możliwości zrealizowania się idei nie-podległościowej .
Pierwsza to oczekiwanie na decyzje konferencji pokojowej , która miała być niepodległościowa . Nie wymagała ona ofiar i wysiłków ale jej konsekwencją było przedłużenie rządów zabor-czych i okupacyjnych do czasu zawarcia pokoju .
Druga polegała na tworzeniu przez samo społeczeństwo polskie faktów dokonanych .
Koncepcję czekania na decyzję pokojową reprezentował obóz narodowo – demokratyczny z Romanem Dmowskim na czele . Jednak większość społeczeństwa nie mogła , ani nie chciała iść tą drogą . Stanęło przed nią zagadnienie tworzenia państwa polskiego w drodze faktu dokonanego .
Państwowość polska zaczęła powstawać samorzutnie , w wielu punktach równocześnie . W poszczególnych powiatach , a nawet miejscowościach kształtowały się odrębne jednostki rzą-dzące – małe republiki starające się o podporządkowanie ja-kiejś większej formacji .
Najstarszym z tego typu rządów była Rada Regencyjna ....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT